Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré sa týkajú zamestnancov, hospitalizovaných pacientov, uchádzačov o zamestnanie a iných dotknutých osôb Psychiatrickej liečebne Sučany (ďalej len „PL Sučany“) a ktoré obsahujú osobné údaje týchto fyzických osôb, je Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany, IČO: 17335612.

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov, hospitalizovaných pacientov, uchádzačov o zamestnanie a iných dotknutých osôb je:

zamestnanci PL Sučany – spracovanie mzdových nárokov, podklady pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Daňový úrad, DDS, TREXIMA, exekučné úrady, banky, Úrad práce, hospodárska mobilizácia.
hospitalizovaní pacienti v PL Sučany – poskytovanie zdravotnej starostlivosti na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracováva PL Sučany, zdravotné poisťovne alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (zúčtovanie zdravotných výkonov pre zdravotné poisťovne, pre potreby NCZI, inému ošetrujúcemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania alebo z vlastného podnetu ošetrujúceho lekára, ak odosiela dotknutú osobu na ďalšie poskytovanie starostlivosti, všeobecnému lekárovi na základe písomného vyžiadania, príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti, súdy, políciu, DD a DSS, osobám oprávneným nahliadať do dokumentácie, ktorými sú dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca, manžel, manželka, rodič dieťaťa, osoba splnomocnená písomným splnomocnením, revízni lekári príslušnej zdravotnej poisťovne, úrady dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, posudkoví lekári, znalci ustanovení súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní, poisťovne vydávajúce individuálne zdravotné poistenie.) Získavané a spracovávané osobné údaje sa uchovávajú v zdravotnej dokumentácii a tvoria ju nasledovné údaje:

uchádzači o zamestnanie v PL Sučany – evidencia žiadostí o prijatie do PP, podklady pre výberové konanie.
iné dotknuté osoby – jednorazový vstup fyzickej osoby do priestorov PL Sučany, výkon odbornej praxe, bezpečnosť dotknutých osôb ( kamerový systém – filmový záznam ).

Zamestnanci a hospitalizovaní pacienti PL Sučany sú povinní poskytnúť PL Sučany osobné údaje v rozsahu a za účelom, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie osobné údaje poskytuje zamestnanec a pacient dobrovoľne, len s ich preukázateľným písomným súhlasom. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, tieto sú spracúvané na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy zamestnancov a hospitalizácia pacienta v PL Sučany.
Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:

zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
zákon č. 540/2001 Z.z. o štatistike, vyhláška ŠÚ SR č. 358/2011 Z.z.
zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom IS
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch, ...

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený vyššie uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
PL Sučany archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa zamestnancov a hospitalizovaných pacientov po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom PL Sučany.
Poskytnuté osobné údaje PL Sučany nezverejňuje.
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene PL Sučany vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov, najmä zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce a z predpisov, týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti hospitalizovaných pacientov v PL Sučany, najmä zo zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovateľ Psychiatrická liečebňa Sučany, je povinná podľa čl. 13 a 14 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytnúť dotknutým osobám o ktorých osobné údaje spracúva informácie o spracúvaní osobných údajov. Tieto informácie nájdete rozčlenené podľa informačných systémov v nasledujúcich dokumentoch:


^ Späť ^