Profil verejného obstarávateľa ( VO )

Psychiatrická liečebňa Sučany je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Psychiatrická liečebňa Sučany prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie.


Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

Zákazky nadlimitné § 26 ZVO, zverejňované v§ Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
Zákazky podlimitné § 108 ZVO, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a v profile na webovej stránke verejného obstarávateľa.
Zákazky s nízkou hodnotou § 117 ZVO, zverejňované v profile na webovej stránke verejného obstarávateľa.


^ Späť ^