Liečebný rehabilitačný program a jeho formy

Liečebný rehabilitačný program zahŕňa psychoterapeutické techniky, činnostné aktivity a fyzikálnu terapiu.

Psychoterapia

– v štádiu rozvinutej duševnej poruchy sú psychoterapeutické postupy len doplňujúce a podporné. Po prekonaní akútnych prejavov sa psychoterapia stáva dôležitou súčasťou celkovej liečby chorého. Jej hlavným cieľom je podpora duševného zdravia, pričom sa zameriava jednak na zmiernenie chorobných príznakov a tým aj obnovenie pracovnej schopnosti pacienta a tiež na integráciu pacientovej osobnosti. Pacienti s psychotickým ochorením často nedokážu zvládať sociálne situácie, nevedia nadviazať rozhovor, požiadať o pomoc a pod. Majú problémy s komunikáciou. Tu kladieme dôraz na nácvik vyjadrovania sa, komunikácie a konverzácie. Snažíme sa o integráciu metód zameraných jednak na úpravu kognitívnych funkcií a podporu sociálnych spôsobilostí.

Psychoedukácia

– prebieha taktiež formou skupinovej terapie. Do tohto programu sú začlenení pacienti so závislosťou, ale i pacienti s psychickým ochorením. Svoje miesto tu majú i ochranné liečby. Najčastejšie čerpáme z modulu pre komplexnú terapiu psychóz PRELAPS, pre závislosti zase využívame rôzne literárne zdroje. Každá terapia má svoje špecifické zvláštnosti.

Formy rehabilitácie:


Arteterapia

- je liečebným umením menovite výtvarným umením. Je zameraná najmä na rozvoj tvorivých schopností a citového vývinu. Význam a hodnota výtvarnej aktivity spočíva predovšetkým v procese činností a v pozitívnom vzťahu medzi terapeutom a pacientom a vo výsledku práce. Spôsob výtvarného vyjadrenia je jedinečný a charakteristický pre každú osobnosť. Je to neverbálny prostriedok aj pre ľudí, pre ktorých slovné vyjadrovanie je problémové. Najčastejšie používané techniky sú maľba, kresba, koláž, linoryt, modelovanie, aranžovanie rôznych materiálov. Spoluprácou terapeuta a pacienta vznikajú zaujímavé práce, ktoré sú súčasťou výzdoby liečebného prostredia.

Muzikoterpia

- hudba má svoje liečebné tóny a liečivý zvuk. Muzikoterapia je liečebné využitie hudby. Pasívna forma má svoj bohatý relaxačný význam. Aktívna forma – pacienti môžu spievať, tancovať, alebo vytvárajú hudbu zvukmi, vyťukávaním rytmu, tlieskaním. Hudobný prejav naznačuje ich prežívanie a udalosti, ktoré prežili. Hudba zlepšuje náladu, uvolňuje, upokojuje a je sprostredkovateľom medziľudských stavov.

Muzikoterpia

Ergoterapia

- je pomocou dospelým osobám pri profesionálnej reintegrácii. Predstavuje proces obnovy, pracovného potenciálu a prípravu na produktívnu prácu. Usilujeme sa každému pacientovi ponúknuť činnosť, ktorá ho zaujme. Ak majú činnosti súčasne tvorivý a rekreačný charakter, umožňujú uvoľnenie napätia a sebavyjadrenie, uľahčujú sociálne kontakty. Techniky ktoré sa v pracovnej terapii najviac osvedčili sú:


Modelovanie

- treba pripomenúť tradičné ľudové techniky ako je sieťovanie, pletenie košíkov, čipka, zdobenie kraslíc, pletenie korbáčov, technika vizovického pečiva, pletenie zápestkovou metódou a iné. Súčasťou je drevárska dielňa a práca v záhrade.

Modelovanie

Pohybová terapia

- využíva všetky formy pohybu vrátane koncentratívnej pohybovej terapie LTV a psychogymnastiky, ktorá má charakter hry a dôraz kladie na uvoľnenosť prejavu, kde pacient znovu prežíva svoje interpersonálne vzťahy, rôzne formy správania sa a postojov, psychické stavy a situácie.

- celkovú kondíciu pacientov doplňuje fittnes.

Pohybová terapia

Súčasťou ďalších obľúbených aktivít rehabilitačného oddelenia sú veľmi obľúbené opekačky v záhrade a posedenia pri hudbe. Súčasťou aktivít sú zároveň fašiangové a mikulášske posedenia, spojené s kultúrnym programom, ktorý si pod vedením terapeutov, vytvárajú samotní pacienti.

Fyzioterapia

- doplnená celkovou rehabilitáciou, zvyšuje odolnosť tela proti infekciám, negatívnym vplyvom prostredia, proti fyzickej a psychickej únave. K hlavným technikám, ktoré používame, patria:

Psychoterapia je naplnená aj organizovaním kultúrno - rekreačnej činnosti:

Psychoterapia prebieha predovšetkým formou skupinovej psychoterapie. Vzhľadom na možnosti liečebne sa pacienti zaraďujú do skupín s rôznymi psychotickými diagnózami, napr.: schizofrénni pacienti, pacienti s afektívnymi či schizoafektívnymi alebo inými psychózami, pacienti so závislosťou, MR, chronickí pacienti. Skupinu tvorí 8 – 12 pacientov. Terapie ordinuje lekár, ktorý kontroluje jej výsledky. Skupinové stretnutia prebiehajú každý deň od pondelka do piatku v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Každá skupinka má svoje pomenovanie, podľa ktorej je zostavený aj plán realizácie terapií. Postupujeme podľa štandardov. Naše doterajšie skúsenosti z praxe ohľadom skupinovej psychoterapie potvrdzujú, že spolu s psychofarmakoterapiou a celkovou rehabilitáciou môže prispieť k lepšiemu zvládnutiu symptómov ochorenia. Tento text je určený širokej verejnosti ako základná informácia o práci rehabilitčného oddelenia na psychiatrii. Je to pokus zmeniť vo vedomí ľudí mýtus, že psychiatria už nie je „zvieracia kazajka“, ale pomocná ruka.

^ Späť ^