Resocializačno rehabilitačné oddelenie

Rozvoj psychiatrickej starostlivosti je sprevádzaný mnohostrannými posunmi od tradičných predstáv. Moderný život kladie vysoké nároky na prispôsobivosť meniacim sa podmienkam, na výkonnosť a duševnú stabilitu ľudí. To zvyšuje spoločenskú nutnosť najrôznejších foriem psychiatrickej pomoci. Posilňuje sa preventívne zameranie psychiatrie. Prehlbuje sa poznanie mechanizmu vzniku chorôb, znalosť účinných faktorov liečby a liečebných opatrení. Zvyšuje sa úroveň psychoterapeutických prístupov a ich uplatňovanie v praxi. Naznačený vývoj mení charakter psychiatrického ošetrovateľstva. Nesie nové predstavy o profile práce v psychiatrii. Z hľadiska úspešnosti liečby a budúcnosti pacienta je rehabilitácia veľmi dôležitá. Sú v nej zahrnuté formy a aktivity, ktoré sú zamerané na podporu všetkého čo slúži na rozvoj schopnosti, zručnosti, pohybovej aktivity a iné.

Práca na rehabilitačnom oddelení

Cieľom práce rehabilitačného oddelenia je reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti.
Chorým pomáhame nájsť novú rovnováhu medzi sebou, ochorením, prácou a  spoločnosťou. Využívame na to rôzne metódy a techniky a snažíme sa aby do tohto procesu vstupoval človek so všetkými svojími schopnosťami, aby nové informácie prijímal všetkými kanálmi, ktoré im priniesol zmenený zdravotný stav, ako aj zlepšenie ich resocializácie.
Ťažiskom práce je rehabilitácia, psychoterapia a fyzikálna terapia.


Podľa cieľa, ktorý sme si stanovili dosiahnuť u pacienta, je možné zvoliť skupinový, alebo individuálny prístup.
Psychiatrická liečebňa Sučany má 250 lôžok a kapacita rehabilitačného oddelenia je 110 miest. Koedukované oddelenie pre mužov a ženy je prispôsobené tak, aby zodpovedalo najnovším poznatkom o vhodnosti liečebného prostredia - s vyhovujúcim priestorovým členením, špeciálnym liečebným programom.


Resocializačno rehabilitačné oddelenie

Miestnosť resocializačno rehabilitačného oddelenia.

^ Späť ^