Prístup k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ o sprístupnenie informácií predkladá na pracovisku sekretariátu liečebne na prvom poschodí „Žiadosť o poskytnutie informácií“ a to buď písomne na adresu: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany, alebo ústne, kedy je nutné vypísať príslušné tlačivo ( k dispozícii na sekretariáte ). Ďalšie formy žiadostí sú: telefonicky na číslo 043/4293201 – 5, faxom na číslo 043/4293389, elektronickou poštou, nahliadnutím do spisu vrátane vyhotovenia si odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami.Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácií žiadateľovi (sadzobník).


Platnosť od 26.01.2017


Riaditeľ PL Sučany


^ Späť ^