Politika kvality

Hlavným cieľom našej činnosti je dosiahnuť spoločnou prácou a službami plné uspokojenie požiadaviek a očakávaní pacientov a ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov.
Pre trvalé napĺňanie hlavného cieľa liečebne, vedenie určilo nasledovnú politiku kvality:

Využívanie systémového prístupu k manažérstvu kvality a umu vlastných zamestnancov je primárnym predpokladom úspešnosti v našom snažení.
Pre zvýšenie celkovej kultúry v liečebni budeme vytvárať na všetkých úrovniach kvalitatívne nové vnútro-organizačné vzťahy založené na vzájomnej dôvere, zodpovednosti, motivácii, partnerstve a spokojnosti vlastných zamestnancov.
Budeme vytvárať také pracovné prostredie, aby sme nepripustili možnosť chýb a vzniku mimoriadnych udalostí, pracovných úrazov v žiadnej našej činnosti.
Pre zlepšenie v oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov budeme rozširovať ponuky programov formou rekondičných pobytov.Priebežne budeme vytyčovať, aktualizovať a pravidelne vyhodnocovať strategické ciele liečebne, vrátane posudzovania rizikových miest.
Systém kvality chápeme komplexne ako nástroj trvalého zlepšovania celkového diania v liečebni. V procesoch dodávateľsko - odberateľských vzťahov budeme trvalo usilovať o vybudovanie dlhodobého vzájomného výhodného partnerstva.
Pri nakladaní s odpadmi a obalmi budeme eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie.
Priebežne budeme monitorovať spokojnosť pacientov, ich požiadavky a očakávania s cieľom byť lepší ako naša najväčšia konkurencia.

Riaditeľ PL Sučany


^ Späť ^