O Z N Á M E N I E

NÁVŠTEVNÉ DNI A HODINY:

Oddelenie A1, A2, B2, B3 (otvorené):
Denne od 13:30 do 17:00 hod.

Oddelenie A3 (uzatvorené):
Denne od 13:30 do 16:00 hod.

Návšteva na odd. A3 je možná po vopred dohodnutom telefonickom dohovore na presne stanovený termín a čas, dĺžka návštevy maximálne 1 hodinu. Objednávku návštevy je možné realizovať až po 13:00 hodine.
Návštevy sú možné len vo vyhradených priestoroch liečebne, nie na izbách pacientov.
Návšteva mimo návštevných hodín je možná len
s povolením lekára.

POKYNY PRE NÁVŠTEVY:

pri vstupe do budovy PL Sučany návštevník použije dezinfekčný prostriedok na ruky,
návštevník poskytne svoje iniciály službukonajúcemu zamestnancovi vrátnice k zápisu do „Knihy návštev“,
návštevy sú povinné dodržiavať pokyny a usmernenia personálu liečebne a správať sa takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu hospitalizovaných pacientov a majetku liečebne.

ZÁKAZ:

návštev detí do 15. rokov veku, výnimku môže udeliť lekár,
návštev osobám s rušivým správaním (napr. agresívny návštevník, pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok, atď. ...),
fajčenia v priestoroch liečebne,
prinášať pacientom do liečebne alkohol alebo iné omamné látky alebo lieky vytvárajúce závislosť a predmety ohrozujúce pacientov,
realizovať v priestoroch liečebne akékoľvek zvukové, či obrazové záznamy,
návštevy osobám, ktoré majú príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, dýchavičnosť, teplota nad 37°C).

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme pacientom psychiatrickej ambulancie a ambulancie všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany, že v prípade potreby predpisu liekov môžu kontaktovať lekárov liečebne na telefónnom čísle (spojovateľ) 043/42 93 201–4.
Ambulanciu všeobecného lekára v Psychiatrickej liečebni Sučany môžu v prípade potreby kontaktovať na telefónnom čísle + 421 910 733 374.


V Sučanoch, dňa 27. apríla 2023

Ing. Roman K ľ u č i a r i k
            riaditeľ

^ Späť ^