Projekt


Zvýšenie kybernetickej bezpečnostiPrijímateľ a miesto realizácie projektu: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 876/23, 038 52 Sučany

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je:

1. Analýza aktuálneho stavu v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti a jeho súlad s požiadavkami legislatívy, analýza rizík a dopadov (AR/BIA).

2. Na základe analýzy rizík a odporúčaní z Auditu kybernetickej bezpečnosti spracovaná stratégia kybernetickej bezpečnosti.

3. Vytvorenie požadovaných interných dokumentov a smerníc pre oblasť riadenia kybernetickej bezpečnosti.

4. Implementácia organizačných a technických opatrení s cieľom naplnenia stanovených KPI projektu, nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk


^ Späť ^