Psychiatrická liečebňa Sučany

predstavuje významnú inštitúciu, prezentujúcu odbor psychiatrie na severnom Slovensku.
Psychiatrická liečebňa Sučany, so sídlom v Sučanoch ul. Hradiská 23, IČO 17335612, bola zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č.3724 /1991-A/V-5 dňa 1.1.1992, ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou.
Nadriadeným orgánom Psychiatrickej liečebne Sučany je Ministerstvo zdravotníctva SR.
Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami, akútnym psychotickým stavom, výkon ochranných protialkoholických a psychiatrických liečieb.
Liečebňa zabezpečuje zdravotnícke služby pre celý Žilinský kraj. Ochranné liečby nariadené súdom zabezpečuje pre celý Žilinský kraj a čiastočne Trenčiansky kraj okresy Považská Bystrica, Prievidza a Ilava.
Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.
Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie organizácie je dané organizačným poriadkom.

Základné organizačné členenie je:

Úsek riaditeľa
Úsek liečebno – preventívnej starostlivosti
Úsek ošetrovateľskej starostlivosti
Úsek ekonomický

Psychiatrická liečebňa Sučany v súčasnosti disponuje 250 lôžkami, ktoré sú rozmiestnené na 5 oddeleniach. Hospitalizácia je realizovaná na podklade doporučenia ambulantného psychiatra, alebo pri ochranných liečbach na základe nariadenia výkonu liečby.


Pre hospitalizovaných pacientov poskytujeme nasledovné služby:

Dámske a pánske kaderníctvo
Bufet
Pedikúra a manikúra
Možnosť prania v ústavnej práčovni
Automaty na kávu, minerálnu vodu

Budova psychiatrickej liečebne

Poskytujeme:

Kultúrne akcie: divadelné predstavenie, knižnicu
Športové akcie: výlety do okolia, športové hry, posilňovňu, telocvičňu
Duchovné vyžitie pri bohoslužbách

Ďalej liečebňa disponuje kompletným administratívnym úsekom a úsekom pomocných prevádzok (kotolňa, kuchyňa, údržbárska dielňa, práčovňa). Liečebňa mení svoj charakter, stáva sa dynamickým ústavom, ktorý spĺňa odborné kritériá. Veľký dôraz kladieme na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na všetkých stupňoch. Cieľom snaženia všetkých pracovníkov liečebne je vytvoriť samostatný moderný ústav, ktorý bude zabezpečovať komplexnú psychiatrickú starostlivosť na vysokej úrovni.

^ Späť ^