História

Psychiatrická liečebňa Sučany predstavuje významnú inštitúciu, prezentujúcu obor psychiatrie na severnom Slovensku.
Prevádzka liečebne začala v apríli 1961, kedy bolo otvorených 45 lôžok. V novembri bolo otvorených ďalších 45 lôžok. Do funkcie riaditeľa bol určený MUDr. Otto Mayer. Do roku 1968 bola zvýšená kapacita na 135 lôžok. Začalo pracovať aj laboratórium a začína prevádzka fyzikálnej terapie. Liečebňa disponuje svojou práčovňou a kuchyňou. V 1968 je kapacita 150 lôžok a v liečebni pracuje 5 lekárov. V rokoch 1970-73 sa skončili adaptačné práce na A,B budove a kapacita je 300 lôžok. Začína sa výučba medikov, pracuje sociálny úsek. V roku 1974 je vytvorená PAZS s 10 lôžkami. V roku 1975 sa otvára samostatný primariát na ženskom oddelení. Druhým riaditeľom sa stáva MUDr. Milan Vitešník. V roku 1977 má liečebňa vlastnú príjmovú budovu, EEG laboratórium, fyzikálnu terapiu, krajčírsku dielňu, telocvičňu, spoločenskú miestnosť pre pacientov a pracovnú terapiu. V období rokov 1981-86 sa zriaďujú priestory pre biologické liečebné metódy, ako aj priestory pre výkon psychoterapeutických metodík. Významným medzníkom v existencii liečebne je rok 1992, kedy sa liečebňa stáva samostatným právnym subjektom. V septembri 1994 sa otvára akútne oddelenie s kapacitou 35 lôžok. V období rokov 1975-1997 sa rozšírila komplexná starostlivosť o pacientov, ktorá zahŕňala liečbu akútnych stavov s následným komplexným doliečením s dôrazom na rehabilitáciu a resocializáciu. V roku 1997 sa stáva tretím riaditeľom liečebne MUDr. Ľubomír Strelka. V liečebni sa vykonávajú prakticky všetky dostupné moderné terapeutické metódy. Mení sa a prestavuje interiér a exteriér liečebne.


Začiatok výstavby liečebne

V roku 1999-2000 sa zavádza do liečebne plyn a otvára sa nová kotolňa a kuchyňa s moderným vybavením. V septembri 1999 sa otvára nelôžkové rehabilitačno- resocializačné oddelenie, v ktorom sa vykonáva diferencovaná pracovná terapia, skupinová a individuálna psychoterapia, ako aj doplnkové psychoterapeutické techniky. Toto oddelenie je súčasťou oddelenia klinickej psychológie. Súčasťou je aj novovytvorené rehabilitačné centrum s posilňovňou. V rokoch 2001-2008 sa realizuje rekonštrukcia práčovne, priestorov pre pracovnú terapiu, zriadená je nová spoločenská miestnosť. Adaptujú sa priestory oddelení, spojovacích chodieb a vstupnej haly. Všetky úseky sú vybavené počítačmi, je zavedený IS. Liečebňa disponuje kompletným administratívnym úsekom a úsekom pomocných prevádzok. 7.1.2008 získala liečebňa Certifikát systému manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008 v odbore poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom postihnutých duševnými chorobami a poruchami. V súčasnosti má liečebňa kapacitu 250 lôžok. V dvoch budovách je akútne oddelenie, 4 otvorené lôžkové oddelenia a nelôžkové resocializačno-rehabilitačné oddelenie.

^ Späť ^